Nhằm đẩy mạnh Công tác tuyển dụng, đồng thời tạo điều kiện để các thành viên khối kinh doanh dễ dàng hơn trong việc hoàn thành KPI, tăng Level quý cuối năm, cũng như chia sẻ công việc cùng Phòng Nhân sự trong giai đoạn này Công ty áp dụng chính sách "Tuyển dụng nội bộ" như sau:
1. Đối tượng áp dụng
- Toàn thể nhân viên đang làm việc tại Nam Hưng Land.
2. Nội dung:
   a. Vị trí cần tuyển:
   - Nhân viên kinh doanh
   - Trưởng nhóm kinh doanh
   b. Phần thưởng dành cho người giới thiệu:
   - Được cộng 10.000.000 đồng doanh thu xét KPI (chỉ tính doanh thu xét KPI, không tính doanh thu thưởng) khi nhân viên giới thiệu vào được chuyển xuống phòng làm việc trên 1 tháng.
   - Được cộng thêm 10.000.000 đồng doanh thu xét KPI (chỉ tính doanh thu xét KPI không tính doanh thu thưởng) khi nhân viên giới thiệu bán được sản phẩm trong vòng 2 tháng kể từ ngày chuyển xuống phòng làm việc.
3. Hiệu lực của thông báo
   - Thông báo này có hiệu lực từ ngày 22/11/2017 đến hết ngày 31/12/2017 và được thay thế các thông báo tuyển dụng nội bộ đã ban hành trước đây ./.